Няколко причини за влошаване на почвата

Няколко причини за влошаване на почвата

Почвата се определя като сложна полифункционална открита четирифазна динамична структурна система в повърхностната част на земната кора. Те я комплексна функция от взаимодействието на геоложката основа и почвообразуващите минерали, на релефа, климата, организмите и времето, както и на човешката дейност. Почвата като открита система се стреми към динамично равновесие и устойчиво състояние. Промяната само на един от нейните компоненти неизбежно води до изменение и на другите и установяване на ново динамично равновесие.

Почвените ресурси са всички земи, които човек използва. Те са компонент на екологичната система. Динамиката на почвените ресурси има екологично и икономическо значение.

Замърсяването на почвите представлява част от глобалните проблеми на природната среда, като най-силно тези проблеми са изразени в земеделието.
При замърсяване на почвата става нарушаването на нейния нормален състав, свойства и плодородие под влияние на дейността на човека, т.нар. антропогенна дейност или поради природни причини.

Замърсяването на почвата по антропогенен път произтича главно от неспазване на екологичните закони от човека. Той със своята производствена дейност съзнателно или не може силно да уврежда нейния състав, свойства и да потиска нейната биологична активност, при което се нарушава нормалната й продуктивност. Отглеждането на земеделските растения в замърсени почви се отличават със слаб растеж и развитие, много ниска продуктивност или направо загиват.
Експлоатацията на почвата не води до изчезването й, както при полезните изкопаеми. Почвите могат да се възстановяват и подобряват, но и значително време да се съхраняват, ако земеделските производители при тяхното използване прилагат съвременни екологосъобразни технологии. Тук е мястото да ви спомена, че в бъдеще време ние ще ви разкажем за тези проблеми един по един и ще ви дадем начин за справяне с тях с помощта на нашите продукти.

Как протича замърсяването на нашите почви?

Замърсяването на почвата може да протече по няколко основни начина:

 • ●  Чрез инфилтрация на замърсени води в почвата. Това става при напояване,заливане или покачване нивото на замърсените подпочвени води, транспортиране чрез канали на замърсени води и при валежи ( киселинни дъждове и дъждове с повишена радиоактивност);
 • ●  Чрез директно отлагане на аерозолни и димни газове върху почвата от атмосферата, замърсяване с индустриални газове, отлагане на валежите на съдържащите се в тях замърсители;
 • ●  Чрез директно депониране върху почвата на различни по произход твърди остатъци, замърсени с тежки метали или на минерални торове, хербициди, на пестициди и други;Класификация на увредените почви:

Оценката на състоянието на почвата дава богата информация в процеса на вземането на правилните, балансирани екологични решения, относно последствията за околната среда и предприемане на действия за нейното опазване и възстановяване.

Увредените почви се обособяват в три основни класа – според типа и вида на увреждане:

  • ●  деградирани – вкислени, засолени, алкализирани, преовлажнени, ерозирали, уплътнени или с други изменения, влошаващи тяхното плодородие и технологичните им свойства;
  • ●  замърсени – тези, в които концентрацията на замърсители е по-висока, с което се нарушава почвената мултифункционалност;
  • ●  нарушени – тези, на които механично са унищожени повърхностните почвени хоризонти или цялата почва;Основните групи фактори, които понижават почвеното плодородие са:

● опустиняване;
● вкисляване;
● дехумификация;Тях ние също ще разгледаме заедно в последващите ни блогове.Замърсяване на почвите с пестициди, хербициди и инсектициди:В България и не само тук във връзка с отглеждането на голям брой земеделски култури отдавна интензивно се използват голям брой пестициди, някой от които имат много опасно екологично последние.
Освен в здравен аспект някой от хербицидите създават проблеми и от агрономически характер. Някои от веществата в хербицидите имат освен много добрите си хербицидни свойства, голяма стабилност в почвата и могат да потискат растежа и развитието на следващата земеделска култура в сеитбообръщението и освен това потискат микробиологичната ценоза на почвата. Известно е, че почвените микроорганизми имат огромно участие в биологичния кръговрат, при което органичните форми на редица хранителни макро- и микроелементи се довеждат до усвоима за растенията форма. Почвените микроорганизми са главния участник в образуването на хумуса в почвата. Освен това микроорганизмите като добри детоксиканти имат голямо значение за очистване на почвата от токсичния ефект на хербицидите.

Устойчивост на пестицидите в почвата:

Пестицидите са химични препарати за унищожаване причинителите на болести, вредните насекоми, гризачи и акари при селскостопанските растения, в горите, както и за унищожаване на плевели в посевите.

Пестицидите се разделят на следните групи:

 • ●  инсектициди- химични препарати за унищожаване на насекоми;
 • ●  фунгициди- химични вещества, които убиват и спират развитието на болести порастенията;
 • ●  хербициди- химически препарати за борба с плевелите;За борба с вредителите се използват различни химични препарати. Много от пестицидите се внасят в почвата за унищожаване на почвообитаващи вредители. Други, с които се третират посеви, постройки, животни и др., също могат да попаднат в почвата.
  Тъй като пестицидите се натрупват в ландшафтите, те могат да повреждат фитоценозите и да унищожат живите съобщества.
  Те постъпват с продуктите в човешкия организъм и там могат да се отлагат, като предизвикват нарушения в нормалната му дейност, които могат да се предават по наследство.
  Пестицидите могат да попаднат в почвата с поливните, отточните и отпадъчните води, чрез семената третирани с пестициди и по други пътища.
  За опазване на почвата от замърсяването с пестициди е важно да се знае характерът на поведението им в почвата, тяхното превръщане, продължителността на токсичното им действие и възможностите за детоксикация.
  Важно е също спазването на максимално допустимите остатъци в растителните продукти, както и съдържанието на пестицидите в почвата.
  В следващия ни блог ще научите повече за детоксикацията!Както вече прочетохте този проблем не е за пренебрегване.
  Моето мнение като агроном, както и мненията на целия екип на Био Ком 2015 ЕООД, е че без спазване на норми, без желание за промяна, с безотговорно отношение по въпроса това положение ще се влошава.
  Ние искаме всички заедно да бъдем примера, промяната да започне от нас.
  Почвата е основният ресурс в земеделието и производството на всякакви земеделски култури.
  Ако не се грижим правилно за нея, как можем да очакваме добри резултати за години напред?
  Ние като екип ще бъдем на разположение за всякакви проблеми свързани с вашите почви и земи. Тук сме, за да възстановяваме и подобряваме заедно!БЪДИ ОТГОВОРЕН! ПОЧВАТА Е ТВОЙ ПРИЯТЕЛ, НЕ БЪДИ НЕИН ВРАГ!Блогър: Агроном Венцислава Цанева и екипа на Био Ком 2015 ЕООДИзползвани източници: “ Почвознание, замърсяване на почвите и технологии за пречистване“ автори: Живка Бекярова и Яна Спасова – Учебно пособие ТУ Варна

Related posts

Битката между Био Ком Универсал и минералните торове

Към органичните торове се отнасят оборският тор, торовата течност, птичият тор, торфът, фекалиите, различните видове компости и сидератите. Те оказват многостранно влияние върху агрохимичните свойства и плодородието на почвите. 1.

Виж още

Детоксикация на почвата и мястото на Био Ком Универсал в този процес

В света се използват над 1000 химични съединения, на основата на които се произвеждат десетки хиляди видове пестициди. Техният брой непрекъснато расте особено във връзка с хербициди в борбата с

Виж още

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *