Детоксикация на почвата и мястото на Био Ком Универсал в този процес

Детоксикация на почвата и мястото на Био Ком Универсал в този процес

В света се използват над 1000 химични съединения, на основата на които се произвеждат десетки хиляди видове пестициди. Техният брой непрекъснато расте особено във връзка с хербициди в борбата с плевелите. В почвата те се придвижват с гравитационната вода, под влияние на молекулната дифузия, с капилярната вода и кореновите отделения. Скоростта и дълбочината на проникване зависят от дозата употребен пестицид, от способността му да се сорбира и десорбира в почвата, от изпаряемостта на пестицида и от водния и топлинния режим на почвата.

Обикновено през първата година пестицидите се запазват в почвата 80 – 100 % и само се придвижват по дълбочина на профила. След 2-3 години, в зависимост от вида на пестицида и внесената доза, в горния 15 см слой на почвата се запазват различни количества от него. Пестицидите може да се придвижват и в ширина. Те може да се пренасят с въздушния поток, с почвените води, чрез растителните и животински продукти съдържащи пестициди.Системното използване на големи количества устойчиви и с голяма акумулираща способност пестициди върху големи селскостопански територии, които са и водосборни площи, предизвиква замърсяване на водоемите чрез стичащите се в тях дъждовни и подпочвени води.

При пръскане на листата на растенията с хербициди те могат да попаднат вътре в растенията и чрез кореновата система да замърсят коренообитаемите почвени хоризонти и подпочвени води. Натрупването на остатъчни количества от пестициди, както във водоемите, така и в почвите, може да се отрази неблагоприятно на развитието и на растителността, животните и хората. Забавянето на разлагането на пестициди с 2 – 3 години може да доведе до натрупването им в почвата в количества, които са особено вредни за младите растения.

В България през периода 1960 – 1981 г. употребата на пестициди е увеличена с около 5 пъти. Третираните с пестициди обработваеми почви в обществения сектор през 1981 г. съставляват около 75 % от обработваемите земи. Нараства и нерегламентираното използване на пестициди в личните стопанства. Тези факти предизвикват основателна тревога, тъй като некомпетентното използване на пестициди води до значително замърсяване на почвите с остатъчни количества от тях. Установено е, че пестицидите не действат селективно. Едновременно с вредителите те унищожават и голям брой полезни организми. Най-силно страда фауната и особено почвените организми. Хлорорганичните пестициди, внесени в почвата, за няколко дни унищожават 100 % от младите червеи. Това оказва отрицателно въздействие върху плодородието. Многобройни изследвания показват вредното влияние на пестицидите върху дивеча, рибата, пчелите, домашните животни и човека.

Въпросът за замърсяването на почвата като последица от използването на пестициди в селското стопанство излезе неоспоримо на първо място в света и се смята за един от най – важните въпроси, подлежащи на хигиенни проучвания в близките години. Нашироко се строят био заводи и биолаборатории за производство на биологични средства ца защита на растенията. Фунгицидите и фумигантите се използват за унищожаването на микроорганизми и почвени нематоди и дозите, в които се прилагат препаратите от тази група оказват по – силен и по – продължителен ефект върху биологичните свойства на почвата. Напоследък групата на хербицидите заема най – съществен дял от употребените пестициди в земеделието. Повечето от тях са слабо токсични, в сравнение с останалите пестициди, поради което ограничителните мерки за използването им по – малко засягат тази група препарати. Необходимо е обаче да се извърши широка изследователска дейност по отношение на страничното им действие. Още повече, че при използването на т.нар. „хербициден екран“ от препарати, при увеличаване на дозите на някои от тях и благоприятни почвено – метеорологични условия могат да се инхибират следващите култури в сеитбообръщението.

Продължителността на действие на пестицидите има голямо значение за проблемите на замърсяването на околната среда. От срока на това действие зависи колко време почвата ще бъде токсична след третирането й с даден пестицид. Опазването на почвите от замърсяването с пестициди зависи от възможностите за създаване и използване на по-малко токсични и по-малко устойчиви съединения и намаляването на внасяните дози в почвата, и от друга – в създаването на по-благоприятни условия за разлагането им.

Особено значение за опазване на почвата има спазването на правилна технология при работа с пестициди- съхраняване, транспортиране и внасяне.

Детоксикация на пестицидите в почвата:

Продължителността на влиянието на пестицидите върху околната среда зависи до голяма степен от скоростта на тяхното разлагане. При това някои от продуктите от този процес могат да бъдат токсични. Ето защо за запазване на екологичното равновесие в природата има значение разлагането на пестицидите, които довежда до тяхната детоксикация. Ето защо определянето на срока на детоксикация на пестицидите има голямо значение и дава представа за евентуална опасност от замърсяване.

В замисимост от причините, които предизвикват разлагането на пестицидите, то може да се раздели на:

● биологично – обусловено от микроорганизми и растения (биологични препарати);

● небиологични – предизвикано от химични и физични агенти;

В този смисъл някои автори различават химична, физична и биологична детоксикация на пестицидите. Към физичната се отнасят фотодеградацията, изпарението, измиването и почвената адсорбция. Към химичните- химичните реакции, свързани с окислението и хидролизирането на пестицидите.

Детоксикацията на пестицидите зависи както от химичния им характер, така и от редица други условия- pH, съдържание на хумус, механичен състав, растителна покривка. Особено важна в случая е почвената микрофлора, от ензимната активност, от която най – много зависи скоростта на разлагането на пестицидите. Поради това всички условия, които допринасят за активирането на почвените микроорганизми, вземащи участие в това разлагане, влияят косвено върху неговото ускоряване.

Списъка на микроорганизми, които могат да разлагат пестициди, вече е доста дълъг. Много почвени бактерии и някои микроскопични гъба могат да разлагат някои хербициди. При това колкото по – биогенни са почвите, толкова по – интензивен е процесът на разлагане на попадналите в тях препарати. Мероприятия за ускоряване на детоксикацията на пестицидите:

Мерките за борба със замърсяването на почвата с пестициди са свързани на първо място с правилния избор на пестицида и на неговата доза, в зависимост от конкурентите агроекологични условия. Между тях голямо значение имат физико-химичните свойства на отделните почви, както и активността на микрофлората.

От агротехническите мерки за борба с натрупването на пестициди в почвата по-важни са следните:

● Торене – използването на органични и минерални торове оказва силно влияние върху детоксикацията на пестицидите, главно паради подобряването на развитието, храненето на почвените микроорганизми, участващи в разлагането на пестицидите.

● Напояване – оптималната влага на почвата благоприятства за развитието на микрофлората и биологичната детоксикация на пестицидите средно с около 13%. От друга страна при използването на препарати с добра разтворимост и особено при почви с по-лек механичен състав е възможно промиване на почвата и отстраняване на токсичния ефект на пестицидите. По този начин обаче 3те преминават в по-долните слоеве, където тяхното разлагане е много по-трудно, а така също и в подпочвените вода и ги замърсяват.

● Обработка на почвата – чрез обработката на почвата също се засилват микробиологичните процеси в нея, обуславящи разлагането на пестицидите. Обработката, макар и в по-малка степен, има пряко влияние върху разлагането на пестицидите с изнасянето им на повърхността на почвата, където се излагат на разрушаващото действие на атмосферните агенти, включително и на ултравиолетовите лъчи.

● Биологични препарати – Ускоряване на биологичната детоксикацията на пестицидите е възможно и чрез използването на препарати, съдържащи микроорганизми или изолирани от тях ензими, които ги разлагат. Извършените лабораторни изследвания у нас и чужбина показват добри резултати в това отношение. Както вече прочетохте до тук проблемите са наистина големи. Почвата е най-важният ни ресурс, за да можем да произвеждаме храната си. Ние сме хората, от които зависи доброто й състояние. Ние трябва да работим в посока по-добра експлоатация. Тук е мястото на Био Ком Универсал и двата ни продукта. Както вече стана ясно биологичните продукти са добро решение за ускоряване на разлагането на токсичния ефект в почвата.

Нашите продукти освен, че могат да служат като обеззаразител на почвата ви, те могат и да помогнат и при замърсени почви. Другото основно предимство при използване им е това, че те са лабораторно изследвани и са напълно безвредни за почви,води,пчели, животни и човека. При тяхната употреба вие не може да замърсите почвата си, а напротив ще я подобрите и възстановите.

Ние като екип ще направим програма за детоксикация и възстановяване на почвата ви според индивидуалните ви случаи. Ако нямате проблем с почвата си, ако изберете нашите продукти и помощта на нашия екип, няма да се стигне до замърсяване и няма да имате нужда от детоксикация.

ВАШАТА ПОЧВА ВИ ЧАКА! БИО КОМ УНИВЕРСАЛ Е ДЕТОКСА ЗА ВСЯКА!

Използвани източници: „Почвознание, замърсяване на почвите и технологии за пречистване“ автори: Живка Бекярова и Яна Спасова – Учебно пособие ТУ Варна

Related posts

Битката между Био Ком Универсал и минералните торове

Към органичните торове се отнасят оборският тор, торовата течност, птичият тор, торфът, фекалиите, различните видове компости и сидератите. Те оказват многостранно влияние върху агрохимичните свойства и плодородието на почвите. 1.

Виж още

Няколко причини за влошаване на почвата

Почвата се определя като сложна полифункционална открита четирифазна динамична структурна система в повърхностната част на земната кора. Те я комплексна функция от взаимодействието на геоложката основа и почвообразуващите минерали, на релефа, климата, организмите и времето, както и на човешката дейност...

Виж още

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *