Битката между Био Ком Универсал и минералните торове

Битката между Био Ком Универсал и минералните торове

Към органичните торове се отнасят оборският тор, торовата течност, птичият тор, торфът, фекалиите, различните видове компости и сидератите. Те оказват многостранно влияние върху агрохимичните свойства и плодородието на почвите.

1. Органичните торове източник на хранителни за растенията вещества. Чрез тях в почвата се внасят всички хранителни за растенията елементи, поради което се наричат пълни торове. Ценното в органичните торове е това, че съдържащите се в тях елементи стават достъпни за растенията постепенно поради бавно минерализиране на органичните вещества, в които са свързани.

2. Органичните торове са средство за поддържане на равновесието на хумуса в почвата, тъй като почвените микроорганизми всяка година минерализират 1,5 – 2 % от наличния хумус. Част от това количество се възстановява от растителните остатъци, а останалата част – чрез внасянето на органични торове.

3. Органичните торове обогатяват почвата с въглероден двуокис. Под влияние на микроорганизмите тези торове се разлагат в почвата е отделят много въглероден двуокис, който насища не само почвения въздух, но и надземния и приземния слой на атмосферата. По данни на Журбицкий значителна част от допълнителната продукция, получена от торенето на зеленчукови култури с оборски тор се пада на отделения от него въглероден двуокис. Освен това част от въглероден двуокис се превръща в въглена киселина, която увеличава разтворимостта на редица хранителни вещества в почвата.

4. Чрез органичните торове почвата се обогатява с полезна микрофлора и енергиен материал за азотфиксиращите, амонифициращи, нитрифициращи бактерии и за други полезни микроорганизми.

5. С органичните торове в почвата се внасят биологично активни вещества – витамини от група В, ауксини, ензими, хормони, антибиотици и др., необходими за растежа и развитието на растенията и микроорганизмите.

6. Органичните торове подобряват буферната способност на почвата. Това дава възможност при високи норми на торене с изкуствени торове с различна физиологична реакция на почвата да се поддържа оптимален за растенията интервал на концепцията на водородните катиони умерено солева концепция на почвения разтвор.

Промишлените торове се състоят предимно от соли и от части от оксиди и хидроксиди, а азотните и от амиди. Други видове съединения засега нямат съществено икономическо значение. Много от минералните торове съдържат съпътстващи вещества, които в зависимост от условията на използване могат да бъдат полезни за растенията или се явяват като баланс.

За да осигурят растенията с достъпни форми не само азот, фосфор и калий, но и с магнезий и микроелементи те често се добавят в строго определени количества като компоненти към простите и сложните торове или съзнателно се оставят като примеси в процеса на производство.

Замърсяване на почвите с минерални торове.

Много десетилетия минералното торене се е смятало за напълно безвредно за растенията, животните и човека. Главните грижи са се насочили към повишаване съдържанието на активно вещество в торовете, намаляване на баласта и контролиране на евентуални токсични компоненти в торовете. Проблемите добиха тревожен характер, когато в питейните води и в растителната продукция, предназначена за храна на хората и животните, са били установени големи количества нитрати. Първите сигнали за вредността на питейните води с високо съдържание на нитрати датират от 1941 г. След това зачестяват сигналите във връзка и с други химични съединения и елементи, които над определени концентрации във водите и храните са вредни за здравето на животните и човека, като причините се преписват на нарастващите мащаби на минералното торене.

Сега както медицинската наука, така и агрохимията изучават отрицателните явления, които придружават торенето с минерални торове. Такива явления настъпват, когато в почвата системно се внасят определени съединения, което води до нарушаване на нормалните съотношения на елементите в хранителната среда на растенията. В почвения разтвор се създават високи концентрации от някои елементи, които могат да постъпват в растенията над допустимите норми и да направят растителната продукция негодна за консултация от хората и животните. Същият ефект се получава и при миграцията на химичните елементи с повърхностния отток, инфилтрационното просмукване в почвата и попадането им в питейните води.

Биохимичният процес на редукция на нитратите води до образуването на нестабилни съединения- нитрити, които са изходни съставки на токсични и канцерогенни вещества. Всички тези проблеми, на които се натъкваме в земеделието не се дължат на торенето с минерални торове, а на нерационалното неправилно съотношение в хранителните елементи в нормите на торене, най-често на едностранното торене с азот, небалансирано с фосфор и калий и съответното количество микроелементи. Употребата на големи количества фосфорни торове също може да предизвика отрицателни явления в някои почви. По-голяма част от торовия фосфор се сорбира от почвата. Фосфатите в почвата могат да образуват с подвижните форми желязото, алуминия и калция трудно разтворими е недостъпни за растенията съединения, което води до влошаване на химизма на някои почви и качеството на селскостопанската продукция.

Внасянето на много големи количества фосфорни торове, несъобразени със свойствата на почвите, може да причини чувствително намаляване в тях на подвижните съединения на желязото, мангана, цинка, медта и други микроелементи, необходими за развитието на растенията. Тов води до намаляване на добивите от културите и до влошаване на качеството на продукцията. Употребата на прекомерно високи норми калиеви торове може да причини намаляването на магнезия, калция и натрия както в почвите, така и в растенията, които се отглеждат на тях. Недостигът на магнезий и натрий в растенията води до заболяване на животните от т.нар. болест титания. Земеделието, както в другите страни, така и у нас, ще следва рационалния път на система на торене с пълно използване на органични торове, в съчетание с прилагане на минерални торове за осигуряване на плановите добиви.

Системата на торене трябва да добива и нова целенасоченост, а именно:

● да отговаря на основните изисквания за предпазване на околната среда от замърсяване с отрицателни последици за здравето на животните и човека;

● подобряването на работата по съставянето на препоръки за торенето на културите по отделни комплекси и блокове.

Мисля, че тази информация ви е напълно достатъчна, за да разберете сами кои продукти печелят тази битка в областта на земеделието.

Избрах това име на блога, защото може сами да отсъди кое е по-безопасно и полезно. Освен това нашите продукти може да се прилагат и заедно с минерални торове за по-добри резултати и предотвратяване на отрицателните явления в почвата. Ние като екип можем да ви предложим подходящи програми за торене, подготвени за вас на базата на почвени анализи.

Аз като агроном избрах да бъда отговорна и насоката ми е правилното използване на природните ресурси. Искам заедно с нашия екип да бъдем вашето вдъхновение за по-добра грижа за околната среда и почвата, както и вашите култури. Битката се печели без спор от органичните продукти. Био Ком Универсал в двете си форми прави много повече от просто да осигури хранителни вещества за растенията.

Отговорността е наша нека правим най-доброто от себе си във всичко.

ОРГАНИЧНИ ИЛИ ХИМИЧНИ, ТОВА НИ ПРАВИ ОТГОВОРНИ ВСИЧКИ!

Използвани източници: „Агрохимия“ автори: проф.д-р с.н. Стефан Горбанов, проф.д-р с.н. Лазар Станчев, проф.д-р с.н. Йордан Матев, доц.д-р Тони Томов, доц.д-р Гиньо

Рачовски;

„Почвознание, замърсяване на почвите и технологии за пречистване“ автори: Живка

Бекярова и Яна Спасова – Учебно пособие ТУ Варна

Related posts

Детоксикация на почвата и мястото на Био Ком Универсал в този процес

В света се използват над 1000 химични съединения, на основата на които се произвеждат десетки хиляди видове пестициди. Техният брой непрекъснато расте особено във връзка с хербициди в борбата с

Виж още

Няколко причини за влошаване на почвата

Почвата се определя като сложна полифункционална открита четирифазна динамична структурна система в повърхностната част на земната кора. Те я комплексна функция от взаимодействието на геоложката основа и почвообразуващите минерали, на релефа, климата, организмите и времето, както и на човешката дейност...

Виж още

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *